Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Borrow My Bag

Deze verhuurservice is voor 18 jaar en ouder. 

Artikel 1. Algemeen  

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Borrow My Bag: de onderneming handelend onder de naam Borrow My Bag, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Klant: de persoon die een account aanmaakt bij Borrow My Bag of die een overeenkomst aangaat met Borrow My Bag.
 • Tas: een door Borrow My Bag ter verhuur aangeboden tas. Waar in deze algemene voorwaarden over ‘tas’ wordt gesproken, kan ook bedoeld worden een ander ter verhuur aangeboden accessoire of een sieraad.
 • Website: borrowmybag.nl
 1. Iedere persoon die zich inschrijft op de Website of die een bestelling plaatst bij Borrow My Bag geeft door middel van deze inschrijving of bestelling nadrukkelijk aan volledig in te stemmen met de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. Nietige of vernietigbare bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen waarbij het doel van de nietige of vernietigbare bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen. Overige bepalingen blijven in zulks geval gewoon van kracht. Deze algemene voorwaarden kunnen bovendien gewijzigd worden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 2. Huren bij Borrow My Bag  

 1. Borrow My Bag stelt verschillende tassen beschikbaar ter verhuur. Deze tassen zijn allemaal in een voor gebruik geschikte staat. De staat van de tas wordt beschreven op de Website.
 2. De huurovereenkomst tussen Borrow My Bag en de Klant komt tot stand nadat de Klant de bestelprocedure via de website van Borrow My Bag succesvol heeft doorlopen, de betaling heeft voldaan en de bevestiging van de bestelling per e-mail heeft ontvangen. Indien de bestelling niet via de webshop wordt geplaatst, komt de overeenkomst tot stand door de mondelinge/schriftelijke bevestiging van Borrow My Bag, dan wel zodra Borrow My Bag met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. In alle gevallen dient de Klant een geldig identiteitsbewijs aan Borrow My Bag te verstrekken om de bestelling af te ronden. Borrow My Bag gebruikt dit identiteitsbewijs enkel intern en ter controle van de door de Klant verstrekte gegevens.
 3. Voor de meeste tassen heeft de Klant de keuze uit huur voor een periode van één of meerdere weken. In overleg kunnen andere mogelijkheden of verlenging van een periode overeengekomen worden. Hiervoor is de schriftelijke instemming van Borrow My Bag noodzakelijk. Borrow My Bag is altijd gerechtigd om een dergelijke aanvraag tot verlenging of een afwijkende huurperiode te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Borrow My Bag pas bindend, indien deze schriftelijk door Borrow My Bag zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Huurprijs en betaling

 1. De door Borrow My Bag vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is. Borrow My Bag rekent daar bovenop verzendkosten.
 2. Betalingen zijn onherroepelijk. De Klant heeft geen recht op terugbetaling in welke omstandigheid dan ook, tenzij Borrow My Bag in een individueel geval anders zou besluiten. Ook bij een vroegtijdige beëindiging van de huur bestaat er geen recht op terugbetaling van betaalde bedragen.
 3. Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem op de website. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant.
 4. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Borrow My Bag onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 4. Bezorging  

 1. De tas wordt bezorgd door een postbedrijf, geselecteerd door Borrow My Bag. De Levering zal op zijn minst bestaan uit de tas, een beschermhoes voor de tas, en een verpakking waarin de tas aan het einde van de huurperiode geretourneerd kan worden. De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant bij de bestelling kenbaar gemaakt is.
 2. Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat over van het postbedrijf op de Klant op het moment dat het wordt geleverd bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 3. Indien het geleverde niet voldoet aan de beschrijving op de Website of aan anderszins gemaakte afspraken/verwachtingen of indien het pakket niet voldoet aan de eisen zoals omschreven in artikel 4.1, dient de Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Borrow My Bag. Waar mogelijk zal herstel zo snel mogelijk verzorgd worden.
 4. Borrow My Bag zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de Klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen. Desalniettemin zal Borrow My Bag zich tot het uiterste inspannen om de opgegeven leveringstermijnen na te komen.
 5. De huurperiode vangt aan op het moment van bezorging van de tas bij de Klant. Bij het bepalen van het bezorgmoment is de verklaring van het postbedrijf bepalend. In het geval dat niemand aanwezig is op het door de Klant aangegeven adres wordt het pakket afgeleverd bij een PostNL punt in de buurt. Vanaf dat moment gaat de huurperiode in. Bij retourzending dient de Klant het verzendbewijs te bewaren totdat Borrow My Bag verklaart de tas in goede staat ontvangen te hebben.

 

Artikel 5. Verplichtingen Klant

 1. Gedurende de huurperiode dient de Klant Borrow My Bag strikt op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in adres/verblijfplaats. De huur van de tas is bovendien persoonsgebonden, de Klant mag enkel zelf de tas gebruiken. Uitlenen is niet toegestaan.
 2. De Klant zal zich inspannen om de tas goed te verzorgen en te onderhouden en om deze schade-vrij te houden. De Klant dient de tas te behandelen als ware de tas zijn eigen bezit. De goede verzorging van de tas is, gedurende de huurperiode, volledig de verantwoordelijkheid van de Klant.
 3. De Klant dient te voorkomen dat de tas wordt blootgesteld aan een bron die mogelijk schade veroorzaakt aan de tas, zoals stof, extreme temperatuurverschillen, zon, vocht, etc.
 4. De Klant zal geen schoonmaakmiddelen gebruiken op de tas. Vlekken en andere vormen van schade worden door Borrow My Bag herstelt. Indien de Klant verwijtbaar heeft gehandeld komen dergelijke herstelkosten voor rekening van de Klant.
 5. De Klant dient ervoor te zorgen dat de tas vóór de uiterste datum terug is gestuurd naar Borrow My Bag. Indien de tas op die betreffende datum nog niet verzonden is, is de Klant een ‘late fee’ verschuldigd. Dit is een bedrag van € 35,00 per dag waarop de tas nog niet is verzonden naar Borrow My Bag (met uitzondering van het weekend). De vergoeding die de Klant verschuldigd is kan oplopen tot maximaal 100% van het aankoopbedrag van een nieuwe versie van de tas. Indien het bedrag daadwerkelijk oploopt tot deze 100%, wordt de tas na betaling van dit verschuldigde bedrag automatisch het eigendom van de Klant. Borrow My Bag zal dan een vervangend exemplaar aanschaffen. Indien hetzelfde model in dezelfde kleur niet meer verkrijgbaar is, betaalt de Klant een meerprijs van 25% van de originele aanschafwaarde.

 

Artikel 6. Schade, diefstal of verlies van de tas

 1. In geval van schade, diefstal of verlies van de tas, dient de Klant Borrow My Bag zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 24 uur, op de hoogte te stellen van de gebeurtenis.
 2. In geval van schade is het de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om zelf actie te ondernemen voor herstel. Borrow My Bag laat het herstel uitvoeren door professionals. Bij schade dient de tas binnen 24 uur terug gestuurd te worden naar Borrow My Bag.
 3. Iedere tas die in een andere staat verkeert dan bij levering van de tas (behoudens lichte, normale sporen van gebruik), zal worden aangemerkt als beschadigd. Beschadigde tassen worden hersteld door Borrow My Bag. Indien hier kosten mee gemoeid gaan, zal Borrow My Bag deze kosten doorberekenen aan de Klant.
 4. In geval van diefstal dient de Klant aangifte te doen bij de politie.
 5. In geval van diefstal, verlies of onherstelbare schade is Borrow My Bag gerechtigd 100% van de nieuwe aanschafwaarde van de tas door te berekenen aan de Klant. Indien de betreffende tas niet meer in hetzelfde model en in dezelfde kleur verkrijgbaar is, berekent Borrow My Bag een meerprijs van 25% van de originele aanschafwaarde door aan de Klant.
 6. Schade die valt onder de noemer ‘normale, gebruikelijke gebruikerssporen’ worden niet doorberekend aan de Klant. Het staat Borrow My Bag vrij om te beoordelen of schade onder deze noemer valt.
 7. De Klant is volledig aansprakelijk voor de tas gedurende de tijd dat de tas in het bezit van de Klant is.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht en annulering

 1. Na het plaatsen van een bestelling heeft de Klant 14 dagen de tijd om zijn bestelling te herroepen. De Klant stemt er echter uitdrukkelijk mee in dat de bestelling al geleverd zal worden binnen deze periode van 14 dagen. Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment waarop de dienst van Borrow My Bag volledig geleverd is.
 2. De Klant die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de ongeopende, ongebruikte staat en verpakking aan Borrow My Bag retourneren, conform de door Borrow My Bag verstrekte redelijke instructies. Na terugzending van de bestelling door de Klant, zal Borrow My Bag het betaalde bedrag aan de Klant retourneren.
 3. Borrow My Bag behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de Klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant. Hier kan bijvoorbeeld een beroep op gedaan worden indien Borrow My Bag vermoedt dat de Klant een vals/ongeldig identiteitsbewijs heeft verstrekt of indien de gekozen tas niet beschikbaar of geschikt blijkt te zijn voor de huur. Borrow My Bag is echter niet verplicht tot opgaaf van een reden voor de annulering. Bij annulering door Borrow My Bag zal Borrow My Bag een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk na de annulering retourneren aan de Klant.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten die Borrow My Bag in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Klant levert, zijn en blijven eigendom van Borrow My Bag.
 2. Daar het eigendom van het product bij Borrow my Bag ligt, is het de Klant niet toegestaan het product te gebruiken voor commerciële doeleinden of om het product te verkopen, verhuren, verpanden of uit te lenen. De huur bij Borrow My Bag is strikt persoonsgebonden.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten en andere zaken berust bij Borrow My Bag. Dergelijke rechten zullen nimmer aan de Klant overgedragen worden, tenzij partijen zulks uitdrukkelijk verklaren.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende (onderdelen van) illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten en andere zaken via welk medium dan ook te verspreiden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Borrow My Bag en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Borrow My Bag en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Door het plaatsen van een bestelling bij Borrow My Bag verklaart de Klant op de hoogte zijn van en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.